• Przedszkole bilingwalne

  uczymy w języku niemieckim

 • Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background

  Zerówka

  Wszystkie dzieci, które w przyszłym roku rozpoczną edukacje w klasie pierwszej uczestniczą w zajęciach zerówkowych. Rozpoczynając zerówkę we wrześniu, dziewczynki i chłopcy są w wieku od 5 do 6 lat. Niektórzy z nich nie mówią jeszcze dobrze po niemiecku i uczą się każdego dnia – przede wszystkim w grupach – nowych słówek, wyrażeń i zdań w tym obcym dla nich języku. Oprócz tego biorą one udział w zajęciach dodatkowych, które wspomagają ich językowy rozwój.

  Do Niemieckiego Przedszkola uczęszczają również dzieci, których język niemiecki jest językiem ojczystym, bądź jest to dla nich pierwszy język obcy, którego uczą się od 3. roku życia. Oprócz tego w każdy piątek dzieci uczęszczają na zajęcia rozpoczynające lub udoskonalające naukę języka angielskiego. Dzieci w ten sposób mają do czynienia z drugim językiem obcym, którego nauka odbywa się w sposób dostosowany do wieku dzieci. Dzieci uczą się w bardzo szybkim i zaskakującym tempie. Uczą nie tylko od dorosłych, ale i od siebie nawzajem. Potrafią powtarzać skomplikowane zwroty i szybko je zapamiętują. W ten sam sposób dzieci niemieckie uczą się również języka polskiego.

  Zajęcia zerówkowe odbywają się cztery razy tygodniowo w dwóch grupach po 45 minut. Niezależnie od zajęć zerówkowych dzieci w poszczególnych grupach realizują program ostatniego roku wychowania przedszkolnego realizując tym samym podstawę programową.

  Współpraca zerówki z pierwszą klasą trwa regularnie i jest również planem przyszłościowym, który realizują nauczyciele przedszkolni w koordynacji z nauczycielami szkolnymi.

  Ogromną rolę w ostatnim roku przedszkolnym odgrywa indywidualna obserwacja i diagnoza gotowości szkolnej oraz wspomaganie rozwoju dziecka przy skoordynowanej współpracy z rodzicami.

  Celem edukacji w ostatnim roku wychowania przedszkolnego jest nie tylko nauka języka niemieckiego, ale również rozwój dzieci na wielu płaszczyznach.

  Kryteria oceny dojrzałości szkolnej dziecka

  Po ostatnim roku wychowania przedszkolnego dziecko powinno:

  – przedstawić się,

  – powiedzieć, ile ma lat i gdzie mieszka,

  – umieć nawiązać kontakt z rozmówcą/ osobą, prowadzącą rozmowę,

  – uważnie słuchać i wykonywać polecenia osoby dorosłej,

  – zgodnie bawić się z rówieśnikami w grupie, współpracować z nimi,

  – stosować formy grzecznościowe,

  – czekać na swoją kolej,

  – uwzględniać prawa innych,

  – pokonywać trudności,

  – uważnie słuchać opowiadania,

  – odpowiedzieć prawidłowo na zadawane pytania,

  – opowiedzieć treść obrazu posługując się zdaniami,

  – poprawnie różnicować pojedyncze głoski,

  – wymieniać wyrazy rozpoczynające się na podaną głoskę,

  – nazwać głoskę na początku i na końcu wyrazu,

  – wyodrębniać głoski w wyrazie,

  – różnicować wyrazy o podobnym brzmieniu, typu: głowa – krowa, lata-tata,

  – dzielić zdania na wyrazy,

  – dzielić wyrazy na sylaby,

  – liczyć kolejno do 10,

  – po przeliczeniu liczmanów powiedzieć, ile ich jest,

  – wykonywać proste działania dodawania i odejmowania na liczmanach w zakresie 10,

  – przeliczyć elementy zbioru i podporządkować odpowiednią liczbę,

  – prawidłowo różnicować kształty,

  – dobierać figury geometryczne o takim samym kształcie a innej wielkości i kolorze,

  – umiejętnie zastosować polecenia: nad, pod, obok, góra, dół,

  – utrzymać równowagę, skakać na jednej nodze,

  – wykonywać proste ćwiczenia z piłką,

  – wskazać swoją prawą i lewą stronę,

  – orientować się w schemacie własnego ciała,

  – posługiwać się przyborami do rysowania,

  – rysować i kolorować obrazek,

  – rysować rysunek postaci ludzkiej,

  – ciąć nożyczkami wzdłuż linii prostej i krzywej,

  – lepić z plasteliny, wosku,

  – wykonywać podstawowe czynności samoobsługowe , samodzielnie zjeść,

  – umyć się, ubrać, zapiąć kurtkę, zawiązać buty.

  Projekty zerówki:

  Liczbowa kraina ( Zahlenland )- Dr Friedrich

  https://www.numberland.net/

  Celem projektu jest pomoc dzieciom w zrozumieniu szerokiej podstawy matematycznej. Nie chodzi jednak o przekazywanie jak największej ilości wiedzy czy wyćwiczenie doskonałych sprawności z tego zakresu. O wiele bardziej chodzi tu o stworzeniu postawy, która posłuży dzieciom do rozwijania ich matematycznych zdolności. Orientacja na osobie dziecka, zaspakajanie jego wiedzy i ciekawości są zasadniczymi aspektami podłoża programu.

  Matematyka w przedszkolu ma na celu:

  · Rozwijanie pozytywnego nastawienie do matematyki

  · Bazowanie na doświadczeniach dziecka

  · Rozwijanie wiedzy na temat otaczającego świata

  · Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci przedszkolnych

  · Przyjemne i ciekawe dla dziecka zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne ora twórcze myślenie

  · Zapobieganie trudnościom w nauce matematyki. (tzw. dyskalkulia)

  · Wyrównane szanse dla każdego dziecka

  Kurs niemieckiego z KIKUS-em, Pepino (Cornelsen)

  KIKUS to kurs językowy, wspomagający naukę języka niemieckiego dla dzieci rozpoczynających naukę tego języka. Poprzez zabawę i systematyczność dzieci uczą się nowych słówek, zwrotów, osłuchują się z językiem i nabierają więcej pewności do komunikowania się ze sobą po niemiecku.

  Program KIKUS z Monachium otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie „Mc Kinsey uczy – rozwijać wszystkie talenty”.

  Kurs niemieckiego na podstawie tego programu odbywa się 2 razy w tygodniu.

  Program Pepino adresowany jest do dzieci, które znają język niemiecki w stopniu komunikatywnym a program ma na celu udoskonalenie i poszerzenie kompetencji językowych.

  Projekt językowy

  Nauka języka w zerówce odbywa się na podstawie programu: „Słuchać,

  podsłuchiwać, uczyć się” dr Petry Küspert

  Projekt „Sprytne myszki- dzieci odkrywają język “

  Aby odpowiednio przygotować dzieci do szkoły, przedszkole rozpoczęło pracę z programem Microsoft 2003: „Sprytne myszki- dzieci odkrywają język”. Celem tej inicjatywy jest rozwijanie kompetencji językowych dzieci w wieku od 4 do 6 lat w formie zabawy i przy pomocy najnowszych technologii.

  Ponieważ język niemiecki jest podstawą dalszej nauki, dzieciom, które ten język dobrze opanują, będzie łatwiej odnaleźć się w niemieckiej szkole. Znacznie więcej mogą one wtedy zrozumieć i skorzystać z lekcji oraz o wiele lepiej komunikować z innymi dziećmi.

  Aby nie dopuścić do językowych deficytów, firma Microsoft wraz z partnerami stworzyła taki program, z którego dzieci z zerówki mogą korzystać i rozwijać swoje umiejętności językowe. Dzieci grając często w parach lub w grupie rozwijają funkcje społeczne, pokonując swoje lęki i wszelkie bariery kulturowe.